1%
Podaruj

Placówki Braci Albertynów wspierane przez Fundację

Placówki Braci Albertynów wspierane przez Fundację

Dzieła Zgromadzenia

Głównym celem działalności Zgromadzenia Braci Albertynów jest posługa na rzecz ludzi najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych. Zgromadzenie prowadzi lub posługuje w placówkach dla bezdomnych mężczyzn (przytuliska oraz mieszkania wspierane dla wychodzących z bezdomności, dom wiejski z gospodarstwem rolnym), domy pomocy społecznej dla niepełnosprawnych umysłowo i chorych psychicznie, kuchnie dla ubogich.

Kuchnia dla ubogich w Krakowie przy ul. Skawińskiej 6.

Kuchnia dla Ubogich działa od 1991 r. zapewniając potrzebującym codzienny gorący posiłek dla ok. 300 osób. Codzienni wydawany jest chleb (ok. 100 bochenków dziennie). Placówka jest miejscem, gdzie wiele osób o niewystarczających dochodach na swe utrzymanie uzyskuje wsparcie, aby mogli godziwie żyć. Poza tym placówka stanowi dla bezdomnych pierwszy etap na drodze wychodzenia z bezdomności. Niektórzy spośród nich mogą skorzystać z dalszej pomocy w prowadzonym przez Zgromadzenie Przytulisku dla bezdomnych. Fundacja zatrudnia jako pracownika Kuchni byłego mieszkańca Przytuliska, który dzięki podjętej pracy usamodzielnił się i wyszedł z bezdomności.

Przytulisko dla bezdomnych w Krakowie przy ul. Skawińskiej 6.

Uzasadnieniem dla powstania Przytuliska są rzesze bezdomnych pojawiające się na ulicach miast. Osoby te zamieszkują dworce, pustostany, klatki schodowe, zimą kanały ciepłownicze. Przytulisko zostało założone w 1989 r przy ul. Górników w Krakowie. Od sierpnia 1990 r. siedziba Domu mieściła się w Krakowie przy ul. Kościuszki 23. W lipca 2011 r. Przytulisko zostało przeniesione na ul. Skawińską 6. Od 2015 r. Zgromadzenie odzyskało drugi budynek przy ul. Skawińskiej 4 i przeznaczyło go także na przytulisko. Placówka zapewnia całodobowy pobyt 89. bezdomnym mężczyznom. Placówka służy w pierwszym rzędzie zaspokojeniu niezbędnych potrzeb egzystencjalnych: nocleg, wyżywienie, odzież i zabiegi higieny osobistej, zaopatrzenie chorych w podstawowe leki. W dalszym etapie bezdomni mają możliwość rozwiązywania swoich problemów, które stoją na przeszkodzie ich pełnej resocjalizacji. Mają zapewnioną opiekę duszpasterską, możliwość wyrobienia dokumentów osobistych, uczestnictwa w terapii odwykowej, znalezienia pracy.

Dom św. Brata Alberta - Mieszkania wspierane dla mężczyzn wychodzących z bezdomności.

Dom powstał w 2001 r. w Krakowie przy ul. Saskiej 9a. Placówka stanowi kolejny etap na drodze wychodzenia z bezdomności w systemie pomocy, który przez wiele lat praktyki został wypracowany przez Zgromadzenie Braci Albertynów. Dom przeznaczony jest dla 47. bezdomnych mężczyzn, którzy już ponad rok przebywali w Przytulisku. Osoby te posiadają już własne dochody przynajmniej na poziomie zasiłku stałego z opieki społecznej i wystarczająco długo owocnie trwają na drodze wychodzenia z uzależnienia. Jednak nie są oni jeszcze w stanie w pełni samodzielnie egzystować. Dom zapewnia mieszkańcom pomoc na tej drodze. W ostatnich latach w ciągu roku w pełni usamodzielnia się ok. 5 mieszkańców Domu. Placówka udostępnia także miejsce na spotkania grupy Anonimowych Alkoholików.

Wiejski Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Bulowicach.

Placówka powstała w 2005 r. jako ośrodek, gdzie bezdomni, bezrobotni mężczyźni znajdują dla siebie miejsce pobytu i pracy w gospodarstwie rolnym, które wraz z braćmi zakonnymi sami prowadzą. Praca w gospodarstwie rolnym oraz życie we wspólnocie stanowią istotne elementy terapii mieszkańców. Podczas pobytu w Domu osoby uzależnione podejmują leczenie lub terapię odwykową. Uzupełniają także brakujące dokumenty osobiste oraz nawiązują, tam gdzie jest to możliwe kontakty z rodziną. Wspólna praca braci z bezdomnymi na gospodarstwie rolnym sprzyja budowaniu wspólnoty, wzajemnych więzi, uczy odpowiedzialności. Daje wiele radości i satysfakcji.

Działalność gospodarcza Fundacji Zgromadzenia Braci Albertynów w Bulowicach pozwola zatrudnić 4. bezdomnych ze Wspólnoty w Bulowicach na warunkach pełnoprawnego pracownika oraz jednego z byłych mieszkańców, który usamodzielnił się i założył już rodzinę.

Ponadto Zgromadzenie Braci Albertynów prowadzi (od 1951 r.):

Domy Pomocy Społecznej dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie w Bulowicach, Częstochowie i Ojcowie.

Aktualnie w Zgromadzeniu istnieją trzy tego typu placówki. Każda z nich przeznaczona jest dla ok. 80 osób. Zadaniem tych Domów jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, religijnych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych i społecznych. Realizacji tych zadań sprzyja tworzona w każdym Domu atmosfera rodzinna oraz warunki umożliwiające godziwe życie oraz zwiększające poczucie bezpieczeństwa dla przebywających tam mieszkańców.

Więcej informacji o poszczególnych Domach Pomocy Społecznej: